O soutěži

Propozice a kritéria hodnocení soutěže                                         

 Komunální politik roku

 A. Soutěž

 1) Soutěž Komunální politik roku (dále jen „soutěž“) je pořádána každoročně.  Vyhlašovatelem a pořadatelem soutěže (dále jen vyhlašovatel) je vydavatelství Profi Press s. r. o. zastoupené redakcí časopisu Moderní obec

Soutěž je pořádaná pod záštitou ministra pro místní rozvoj ČR ve spolupráci s představiteli senátního či poslaneckého výboru pro veřejnou správu, a profesními a zájmovými organizacemi měst a obcí.

Pro každý rok, v němž je soutěž pořádána a ve kterém jsou vyhlášeny její výsledky, je název soutěže Komunální politik roku vždy doplněn příslušným letopočtem.

2) Spolupořadatelé soutěže se mohou každým rokem měnit či doplňovat, a to podle rozhodnutí pořadatele učiněného ve shodě s dalšími spolupořadateli.

3) Termín a místo vyhlášení soutěže stanovuje vyhlašovatel soutěže s cílem zajistit vyhlášení soutěže ve společensky prestižních prostorách a v termínu vhodném pro rezortního ministra a další spolupořadatele.

4) Cílem soutěže je zviditelnění a ocenění představitelů a pracovníků místních samospráv a jimi realizovaných inspirativních a občansky přínosných projektů uskutečněnými územními samosprávami – obcemi, městysy, městy, statutárními městy, městskými částmi a městskými obvody (dále jen „obce a města“).

B. Soutěžní projekty a jejich kategorie

1) Soutěžní projekty do soutěže přihlašují konkrétní osobnosti z řad primátorů, starostů, náměstků primátorů a místostarostů, členů rad a zastupitelstev obcí a měst i z řad zaměstnanců úřadů měst a obcí. Tyto osobnosti (dále jen „nositelé projektu“) musí v přihlášce, resp. popisu projektu, uvést svůj vztah k projektu.

2) Projekty se podle svého typu a zaměření přihlašují do jednotlivých kategorií soutěže:

Sociální projekt roku

Děti a rodiče

Sport a veřejné zdraví

Kulturní, společenská a vzdělávací činnost

Odpadové hospodářství

Veřejná zeleň

Utváření veřejného prostoru

3) Do prvního ročníku soutěže mohou být přihlašovány projekty zkolaudované, uvedené do provozu, projekty které zahájily činnost (dále jen „realizované projekty“) za období 1. leden 2016 až 30. září 2017. Pro všechny další jednotlivé ročníky soutěže mohou být analogicky do soutěže přihlášeny projekty, které byly realizovány v roce předchozím, než pro který rok je soutěž vyhlášena, nebo v roce aktuálním, a to do termínu oficiální uzávěrky soutěže.

C. Hodnotitelská komise a její činnost

 1) Přihlášené projekty hodnotí hodnotitelská komise, kterou jmenuje vyhlašovatel soutěže. Hodnotitelská komise sestává z řad zástupců místních samospráv, kteří jsou vždy po jednom odbornými garanty pro každou vyhlášenou kategorii soutěže. Dalšími členy hodnotitelské komise jsou: zástupce Ministerstva pro místní rozvoj, zástupce senátního či poslaneckého výboru pro veřejnou správu a zástupci dalších spolupořadatelů soutěže. Členem hodnotitelské komise je také šéfredaktor časopisu Moderní obec, který je automaticky i tajemníkem hodnotitelské komise. Přísedícím členem hodnotitelské komise bez hlasovacího práva je ředitel vydavatelství Profi Press, popřípadě další odborní redaktoři vydavatelství.

2) Jména členů hodnotitelské komise budou až do dne vyhlášení soutěže utajena. Členové hodnotitelské komise budou pořadatelem soutěže pro každý ročník soutěže vždy zcela nebo částečně obměněni. Tento princip bude garantovat objektivní a vyvážené hodnocení soutěžních projektů.

3) Nejlepší projekt v každé kategorii bude s plnou odpovědností navržen členem hodnotitelské komise – odborným garantem na vítězství v dané kategorii soutěže Komunální politik roku. Na zasedání hodnotitelské komise každý odborný garant všem ostatním členům hodnotitelské komise stručně představí všechny přihlášené projekty v příslušné soutěžní kategorii a navrhne v ní také projekty ve druhém a třetí pořadí jako náhradníky na vítězství v dané kategorii. Všechny tři nejlepší projekty v dané kategorii hodnotitelská komise hlasováním odsouhlasí. Při následné osobní návštěvě vybraného nejlepšího projektu z každé soutěžní kategorie zástupci hodnotitelské komise posoudí soulad údajů v přihlášce a v její příloze s faktickým stavem projektu. Pokud zástupci hodnotitelské komise při osobní návštěvě projektu zjistí jeho vážné nedostatky a jeho nesoulad s údaji v přihlášce a její příloze, vykonají návštěvu projektu, který byl odborným garantem navržen na vítězství v dané kategorii jako další nejlepší.

4) O absolutním vítězi soutěže, jehož nositel získá titul „Komunální politik roku“ rozhodnou členové hodnotitelské komise hlasováním. Podle výsledků tohoto hlasování bude stanoveno i pořadí náhradníků na druhém a třetím místě v kategorii absolutní vítěz soutěže. Pokud zástupci hodnotitelské komise při osobní návštěvě projektu (viz bod č. 3), který byl hlasováním hodnotitelské komise vybrán jako absolutní vítěz soutěže, zjistí vážné nedostatky tohoto projektu a jeho nesoulad s údaji v přihlášce a její příloze, stává se automaticky absolutním vítězem soutěže další náhradní projekt v pořadí, jak bylo stanoveno předchozím hlasováním hodnotitelské komise o náhradnících na absolutní vítězství v soutěži.

5) Hodnotitelská komise zasedá minimálně dvakrát za rok, a to vždy při zahájení své činnosti a při prezentaci návrhů na vítěze v kategoriích a vítěze celkového.

6) Projekty navržené na vítězství příslušnými odbornými garanty v každé soutěžní kategorii a jejich nositelé budou před vyhlášením navštíveni zástupci hodnotitelské komise a zástupci vyhlašovatele (redakce časopisu Moderní obec), kteří o výsledcích své návštěvy podají celé hodnotitelské komisi zprávu.

D. Přihláška do soutěže a její náležitosti

 1) Přihlášky do soutěže a doplňující informace jsou vyvěšeny na webu www.komunalnipolitikroku.cz. O soutěži a možnostech přihlášení se do ní průběžně informuje také časopis Moderní obec a další časopisy z produkce vydavatelství Profi Press, stejně jako webové stránky těchto časopisů a informační kanály spolupořadatelů soutěže.

2) Přihláška do soutěže Komunální politik roku obsahuje:

* Název obce, města či městské části, kde je projekt realizován

* Jméno přihlašovatele (nositele projektu) do soutěže Komunální politik roku

* Začlenění projektu do příslušné soutěžní kategorie

* Název projektu

* Kontaktní osobu (jméno, poštovní, e-mailový a telefonický kontakt), jíž může být přihlašovatel (nositel projektu) nebo jím pověřená jiná osoba

* Adresu pro písemnou a elektronickou komunikaci, telefonický a mobilní kontakt

* Podpis přihlašovatele (nositele projektu), místo a datum vyhotovení přihlášky, event. razítko obce/města

3) Příloha přihlášky – představení soutěžního projektu obsahuje:

* Název projektu

* Soutěžní kategorii, do níž je přihlášen

* Strukturovaný popis projektu v celkovém rozsahu 3–5 stran formátu A4, tj.

  • Popis projektu
  • Smysl projektu a jeho využití
  • Případné technické a technologické aspekty projektu
  • Společenský a ekonomický přínos městu/obci/regionu

V příloze přihlášky bude dále uvedeno:

* Možnost uplatnění projektu v jiných obcích a městech

* Způsob financování projektu, výše vlastních a celkových nákladů – i ve vztahu k výši rozpočtu obce či města

* Zapojení veřejnosti do přípravy projektu a jeho realizace

* Případný přesah projektu mimo obec, jeho využití v rámci mikroregionu, dobrovolného svazku obcí apod.

* Popis úlohy přihlašovatele (nositele projektu)  – politika (zaměstnance radnice), který je s projektem výrazně spjat (přišel s myšlenkou projektu, zasadil se o jeho prosazení v zastupitelstvu či veřejnosti, byl „motorem“ realizace projektu, dojednal s okolními obcemi přesah projektu do celého mikroregionu, dobrovolného svazku obcí apod., dál projekt rozvíjí apod.).

* 5–15 fotografií ozřejmujících projekt s krátkým vysvětlujícím textem.

4) Přihlášku i s přílohami je nutné poslat:

* buď e-mailem na adresu ivan.rysavy@profipress.cz,

* nebo písemně (v jednom provedení) na adresu Ivan Ryšavý, Moderní obec, Profi Press s. r. o., Jana Masaryka 2559/56b, 120 00  Praha 2,

a to tak, aby přihláška i s popisem projektu byla příjemci dodána do 16.00 hodin 2. října 2017.

E. Postup při hodnocení a výběru projektů na úrovni organizátora soutěže a odborných garantů jednotlivých soutěžních kategorií

1) Vyhlašovatel soutěže do pěti dnů po uzávěrce příjmu přihlášek do soutěže ověří, zda zaslané přihlášky i s přílohami mu byly doručeny do požadovaného termínu a mají všechny náležitosti.

2) Vyhlašovatel soutěže upozorní předkladatele přihlášky do soutěže na její případné nedostatky a vyzve jej, aby chybějící či nedostatečné údaje doplnil do stanoveného termínu. V případě, že požadované údaje nebudou doplněny do stanoveného termínu, vyhlašovatel vyřadí tento projekt ze soutěže.

Přihlášky, které všem požadavkům odpovídají, předá vyhlašovatel nejpozději do pěti dnů od uzávěrky příjmu přihlášek do soutěže již roztříděné podle jednotlivých kategorií soutěže příslušným odborným garantům jednotlivých kategorií.

3) Odborní garanti zhodnotí projekty přihlášené do kategorie, pro něž byli jmenováni odbornými garanty a z nich za svoji kategorii navrhnou nejlepší projekt, který představí ostatním členům hodnotitelské komise na jejím zasedání.

4) Odborní garanti se při hodnocení přihlášených soutěžních projektů zaměřují především na:

* Soulad projektu s obecně platnými právními předpisy

* Originalitu a inspirativnost projektu – čím a jak může být projekt případně zajímavý i pro další města a obce

* Smysluplnost a realizovatelnost projektu v podmínkách dalších obcí a měst

* Přesah projektu z obce do příslušného mikroregionu, DSO, příslušného správního obvodu apod.

* Technické či technologické řešení projektu

* Zapojení veřejnosti do přípravy a realizace projektu a jeho využívání

* Výši nákladů projektu (nákladů obce nebo města a celkových nákladů projektu) ve vztahu k rozpočtu obce či města

F. Postup při osobních návštěvách projektů a jejich nositelů zástupci hodnotitelské komise

1) Cílem osobní návštěvy je ověření všech informací zaslaných v přihlášce a v její příloze.

2) Vyhlašovatel soutěže, redakce časopisu Moderní obec, zajistí fotodokumentaci, prezentační video, rozhovory s nositeli projektů a další podklady pro speciální vydání časopisu prezentující vítězné projekty.

G. Postup při případném zjištění závažných rozporů mezi údaji v přihlášce či předloženém soutěžním projektu na straně jedné a na straně druhé mezi skutečnostmi zjištěnými při osobní návštěvě zástupců hodnotitelské komise a vyhlašovatele soutěže

 1) V takovém případě zástupci hodnotitelské komise a zástupci vyhlašovatele neprodleně informují ostatní členy hodnotitelské komise, aby příslušný odborný garant mohl ihned navrhnout na vítězství v příslušné kategorii druhý nejlepší projekt, aby i v jeho případě mohla být co nejdříve vykonána kontrola na místě.

V Praze dne 1. 3. 2017

Za vyhlašovatele:

 

Mgr. Ivan Ryšavý

šéfredaktor časopisu Moderní obec

 

Ing. Martin Sedláček

ředitel vydavatelství Profi Press s.r.o.

 

Za spolupořadatele:

Ing. Karla Šlechtová

ministryně pro místní rozvoj

RNDr. Miloš Vystrčil

předseda senátního výboru pro  územní rozvoj, veřejnou zprávu a životní prostředí

Ing. Dan Jiránek

výkonný ředitel Svazu měst a obcí ČR

Ing. Radim Sršeň, PhD.

1. místopředseda Sdružení místních samospráv ČR